Organizacja kluczem do sukcesu!

Share on Tumblr Istnieją ludzie, którzy potrafią ogarnąć setki spraw, nie posługując się kalendarzem, siadają do komputera i od razu włączają właściwy program, natychmiast skupiają się na najważniejszej rzeczy. Nie rozprasza ich bałagan, telefon komórkowy ani wiadomości w portalach społecznościowych, a nawet biegające wokoło dzieci. Prawdopodobnie praca to dla nich pestka. Jeżeli – tak jak zdecydowana … Więcej

Jak przeglądać prasę i internet i korespondencję, żeby nie tracić czasu

Share on TumblrTechniki samorozwoju czyli jak lepiej zapamiętywać i uczyć się szybciej Zobacz cały poradnik>>> Każdego dnia, z każdej strony uwagę każdego człowieka bombardują miliony informacji. Większość jest całkowicie niepotrzebna, a jednak wiele z nich niepostrzeżenie przenika do umysłu, powodując w nim głównie chaos i wzbudzając potrzeby, których zaspokojenie nie jest w rzeczywistości do niczego … Więcej

Arcydzięgiel lekarski

Share on TumblrArcydzięgiel lekarski posiada również inne nazwy: dzięgiel wielki, dzięgiel lekarski, archangielski korzeń, anielski korzeń, anielskie ziele, Ziele Świętego Ducha. W Polsce występuje w Sudetach i Karpatach, nadbrzeżny w pasie wybrzeża i dolinach rzek. Substancje lecznicze Arcydzięgiel lekarski zawiera olejki eteryczne, kwasy organiczne, kumarynę. Dlatego też używa się go do wyrobu produktów farmaceutycznych. A … Więcej

Wychowanie warunkowe

Share on TumblrCzasami znajduję pocieszenie w myśli, że wbrew wszelkim błędom, jakie popełniłem i jeszcze popełnię jako rodzic, moje dzieci wyrosną na wartościowych ludzi z tej jednej przyczyny, że naprawdę je kocham. A miłość ponoć leczy wszystkie rany. Wszystko, czego potrzebujemy, to miłość. Miłość oznacza, że nie musisz przepraszać za to, że rano w kuchni … Więcej

Poświęcenie się dla mężczyzny

Share on TumblrTrzeba było stawić czoło prawdzie. Uświadomiłam sobie, że tak naprawdę poświęcałam się dla niego, on był w centrum moich zainteresowań i w centrum uwagi, w pewnym momencie zaniedbałam nawet moje własne potrzeby i moją własną karierę, gdyż budowanie jego fortuny wymagało dużo energii i czasu. Wiedział, że go kocham, i on też deklarował … Więcej

Zazdrość i prawdziwa miłość

Share on TumblrPodróż od zazdrości do prawdziwej miłości „Dopóki nie wybaczysz, komukolwiek lub czegokolwiek, będzie to wypełniać każdą wolną przestrzeń w twoim umyśle”.      Isabelle Holland    Chciałam wiedzieć więcej i zrozumieć więcej na wielu poziomach. A gdy zaangażowałam się w związek z mężczyzną, o którym wiedziałam, że jest moją Bratnią Duszą, świat nabrał barw i … Więcej

Bieganie. Wia­ra we wła­sne moż­li­wo­ści

Share on TumblrOto ćwi­cze­nie, któ­re war­to prze­pro­wa­dzić w gru­pie zna­jo­mych (oso­by po­win­ny się znać przy­najm­niej z roz­mów, ale nie jest ko­niecz­ne, by byli to bli­scy ko­le­dzy lub przy­ja­cie­le).  Ćwi­cze­nie  Usiądź­cie w kół­ku, twa­rza­mi do sie­bie, weź­cie kart­ki i dłu­go­pi­sy. Pod­pisz­cie swo­je kart­ki i prze­każ­cie uczest­ni­kom z pra­wej stro­ny. Każ­dy po­wi­nien szcze­rze opi­sać oso­bę, któ­rej kart­kę … Więcej

Bieganie. Sa­mo­dy­scy­pli­na

Share on TumblrBie­ga­nie ma być przy­jem­ne i sta­no­wić od­skocz­nię od gnę­bią­cych nas na co dzień pro­ble­mów. To spo­sób na od­po­czy­nek, wy­zwa­la­nie sa­mo­za­do­wo­le­nia i bu­do­wa­nie po­czu­cia wła­snej war­to­ści. Nie jest jed­nak po­wie­dzia­ne, że każ­dy tre­ning spra­wi bie­ga­czo­wi ra­dość. Na­le­ży przy­jąć, że będą się zda­rza­ły dni czy na­wet ty­go­dnie, kie­dy trud­no bę­dzie za­cho­wać za­pał. Czy na­le­ży wów­czas … Więcej

Bieganie. Rywalizacja

Share on TumblrRy­wa­li­za­cja   Za­chę­ca­nie do kon­fron­to­wa­nia swo­ich osią­gnięć i moż­li­wo­ści po­przez udział w za­wo­dach bie­go­wych sta­no­wi je­den z mo­ty­wów prze­wod­nich tego po­rad­ni­ka. Po­trze­ba ry­wa­li­za­cji – nie za­wsze świa­do­ma chęć spraw­dze­nia swo­ich sił i udo­wod­nie­nia, że po­tra­fi­my wię­cej od kon­ku­ren­tów – to ce­cha ata­wi­stycz­na. Jest nie­od­łącz­nym ele­men­tem na­szej co­dzien­no­ści; spo­ty­ka­my się z nią w pra­cy, … Więcej

Bieganie. Racjonalne i emocjonalne aspekty biegania

Share on TumblrBieganie dla początkujących i zaawansowanych. CAŁY PORADNIK TUTAJ>>> Bie­ga­nie to ak­tyw­ność fi­zycz­na. Wy­ma­ga wy­sił­ku wprost pro­por­cjo­nal­ne­go do ocze­ki­wa­nych efek­tów – szyb­ciej po­ko­ny­wać ulu­bio­ną tra­sę, uzy­ski­wać lep­szy czas na za­wo­dach, zwięk­szać pręd­kość czy dy­stans. Dys­po­zy­cję fi­zycz­ną moż­na wy­tre­no­wać, sto­su­jąc roz­ma­ite ćwi­cze­nia, choć w róż­nym na­tę­że­niu dla każ­de­go or­ga­ni­zmu. To nie bu­dzi ni­czy­ich wąt­pli­wo­ści. Mniej … Więcej